Bølling Sø

Bølling Sø er stedet, hvor fortid og nutid mødes. Den nye Bølling Sø er skabt gennem fredning og naturgenopretning af det store eng- og moseområde i Funder Ådal - og den 360 hektar store vandflade udgør et sandt eldorado for fugle og fisk.

Bølling Søs dannelse

Oprindeligt havde istiden efterladt en mindre sø i området, men danskernes nedtur efter 1864-krigen gik ud over søen. I 1870´erne blev søen tørlagt for at udnytte søbunden til høslæt og for at grave tørv i højmosens tykke tørvelag. 

Omfattende tørveindustrier gravede i de følgende 100 år størstedelen af højmosen væk. En lille rest af højmosen stikker endnu op i den nordlige kant af søen, så her er mulighed for at gå en tur ud på den gamle moseflade. 

Klosterlundkulturen

Bølling Sø er særligt kendt for en af landets ældste jægerkulturer, der gennem tusindårig periode har haft boplads på kanten af det sumpede engområde. Fundet har givet navn til Klosterlundkulturen, der er internationalt kendt blandt arkæologer. 

Afmærkede stier, udsigtspunkter, madpakkehuse og info-tavler bidrager til oplevelsen af områdets mange naturoplevelser og rige kulturhistorie. Det er i øvrigt tilladt at fiske med stang og snøre i søen vest for højspændingsledningen. Tilsvarende må man bade i samme område.

Del denne side

Skov- og naturstyrelsens folder om Bølling Sø

Skov- og naturstyrelsens folder om Bølling Sø

Tollundmandens findested

Tollundmandens findested